บริการวิจัยทางคลินิก
(Clinical Trial Services)

บริการวิจัยทางคลินิก
(Clinical Trial Services)

คลินิเซอร์ให้บริการงานวิจัยทางคลินิกแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนและออกแบบการทดลอง การให้คำแนะนำทั้งทางการแพทย์และทางกฎหมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาของคุณมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลตามกฎระเบียบและข้อบังคับ นอกจากนี้ เรายังช่วยบริหารจัดการและกํากับดูแลโครงการงานวิจัย รวมถึงติดตามความปลอดภัยของการใช้ยาในผู้ป่วย รวมไปถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัยทางคลินิก

ด้วยทีมงานมืออาชีพและเทคโนโลยีอันทันสมัยของคลินิเซอร์ พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการวิจัยทางคลินิกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของคุณปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการของเรา

การวางแผนและออกแบบงานวิจัยทางคลินิก
(Clinical Trial Planning & Design)

ให้คำแนะนำทางการวิจัยและข้อกฎหมายเพื่อให้การคิดค้นและพัฒนาเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎระเบียบสากล

การศึกษาความเป็นไปได้ กฎข้อบังคับ และ สตาร์ทอัพ
(Feasibility, Regulatory & Startup)

ตรวจสอบการดำเนินงานและเอกสารในสถานที่วิจัยเพื่อรับรองว่าโครงการเป็นไปตามกฎระเบียบและ เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs)

การกํากับดูแลการวิจัย
(Clinical Monitoring)

ติดตามความคืบหน้า ควบคุมดูแล และบริหารจัดการให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยทางคลินิกดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs)

การติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance)

เฝ้าระวังความปลอดภัยของการใช้ยา โดยลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาด้วยมาตรฐานระดับสากล

การบริหารจัดการโครงการวิจัยทางคลินิก (Project Management)

การบริหารจัดการในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยทางคลินิกให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และถูกต้องตามหลักการและข้อบังคับ

การสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กร
(Site Engagement)

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการวิจัยทางคลินิก เฟ้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับคู่ค้าของคลินิเซอร์

การจัดการข้อมูล
(Data Management)

จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลของอาสาสมัครและผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA)

ชีวสถิติ
(Biostatistics)

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติทางชีววิทยาและนำเสนอแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การวิจัยและพัฒนายารักษาสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิจัยล่าสุดที่เกี่ยวข้อง