คลินิเซอร์

บริการวิจัยทางคลินิกแบบครบวงจรเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งโลกอนาคต

บริการของเรา

บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์เชิงลึก
(Data Analytics)

เร็วๆนี้

บริการวิจัยทางคลินิก
(Clinical Trial Services)

บริการขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์
และให้คำปรึกษาด้าน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Regulatory Services)

เร็วๆนี้

บริการงานวิจัยจากข้อมูลผู้ป่วยในเวชปฏิบัติจริง
(Real-World Evidence)

เร็วๆนี้

วิจัยตลาดและให้คำปรึกษา (Marketing Research and Consulting)

เร็วๆนี้

ข่าวสารและกิจกรรม

พันธมิตรของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์‌‌‌
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล‌

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล