ติดต่อเรา

บริษัท คลินิเซอร์ จำกัด

173/18 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

แฟกซ์: 02-163-6432