เกี่ยวกับเรา

ทำความรู้จักเรา

คลินิเซอร์ เป็น Contract Research Organization โดยเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกแบบครบวงจร อันดับต้น ๆ ในประเทศไทย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์และคิดค้นการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้แก่บริษัทผู้ผลิตยาและหน่วยงานสาธารณสุขชั้นนำทั่วโลก

เรามุ่งมั่นสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์และอุตสาหกรรมการวิจัยทางคลินิกของประเทศไทยผ่านการร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับองค์กรสาธารณสุขแนวหน้าของโลก ด้วยเงินทุนสนับสนุนจาก Bualuang Ventures รวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยทั้ง 8 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐ 

พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจ

มุ่งมั่นส่งมอบบริการรับวิจัยทางคลินิกแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับสากลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการผลิตเวชภัณฑ์ทั่วโลก

วิสัยทัศน์

ยกระดับอุตสาหกรรมการวิจัยทางคลินิกของไทยให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพาประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ หรือ Medical Hub

ค่านิยมที่เรายึดถือ

มาตรฐานระดับโลก

เราร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ องค์การไม่แสวงผลกำไร องค์กรด้านสาธารณสุข และบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วโลก บุคลากรของเราล้วนมากด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรทั้งในและนอกประเทศ

ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

บุคลากรของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการวิจัยทางคลินิกมามากกว่า 10 ปี คลินิเซอร์จึงมีความพร้อมที่จะมอบการบริการวิจัยทางคลินิกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรามี เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของเรา ทำให้คลินิเซอร์จึงมีศักยภาพและความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการค้นคว้า วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ทั้งในและนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข

ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์

คณะกรรมการอำนวยการ (MedResNet)

นายสุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

พันธมิตรของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์‌‌‌
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล‌

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล