เกี่ยวกับเรา

ทำความรู้จักเรา

Clinixir is your trusted partner in developing cutting-edge treatments that improve the quality of life for people around the world. Our industry-leading services leverage advanced methods and technologies, allowing your organization to bring reliable drugs and treatment methods to the market with unparalleled efficacy. With a highly experienced team of project managers, we ensure that your clinical trial project is completed on time, within budget, and in compliance with the highest international standards. We understand the importance of your study and oversee each trial with meticulous attention to detail, from reducing data variability to meeting primary and secondary endpoints. Our commitment to adhering to strict timelines and budgets guarantees that you can achieve your research goals while delivering meaningful impact to society. 

Partner with Clinixir today and revolutionize the way you approach medical innovation.

Our Vision & Mission

วิสัยทัศน์

ยกระดับอุตสาหกรรมการวิจัยทางคลินิกของไทยให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพาประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ หรือ Medical Hub

พันธกิจ

To provide world-class one-stop clinical research services that meets international standards for medical product development.

ค่านิยมที่เรายึดถือ

คณะผู้บริหาร

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข

ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

Dean's Advisor
โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์

คณะกรรมการอำนวยการ (MedResNet)

Mr. Suvarn Thansathit

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

พันธมิตรของเรา

Clinixir has strong partnerships with eight leading medical institutions across Thailand. Our partners provide full support for our services in various areas of all clinical trial phases, including world-class clinical trial sites, patient recruitment and Ethics Committee submissions. Our cross-organizational collaboration ensures the best possible results for our sponsors.

Faculty of Medicine, Chiang Mai University

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Faculty of Medicine, Thammasat University

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Audits and Quality Assurance

We guarantee that all study procedures are in accordance with the regulations set by the relevant national authorities and ISH (12) and ensure that all studies adhere to the Standards of Good Clinical Practice (GCP). Moreover, our Quality Management System has been certified as meeting the requirements of ISO 9001: 2015.